COMPLAINANT'S PROFILE (Impormasyon Ukol sa Nagrereklamo)

Years
Months
Days

Agency Profile

COMPANY/EMPLOYER'S PROFILE (Impormasyon Ukol sa Kumpanya/Employer)

CONTACT DETAILS OF COMPANY/EMPLOYER (Detalye ng Kumpanya/Employer para sa Pakikipag-ugnayan)

CLAIMS or ISSUES (Kahilingan o Suliranin) (Please check the appropriate box/es)

Labor Standard Violations (Paglabag sa Pamantayan sa Paggawa)
Other Issues (Iba pang hinaing/suliranin)
RELIEF PRAYED FOR (Ano ang gusto ninyong solusyon sa reklamo o problema)

Brief Narration of Issues (Maikling Salaysay ng Reklamo)

DISCLOSURE AGREEMENT
You must agree before submitting.